Present

22/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
10/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
04/04/2024

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟ […]
29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

  ปัจจุบันนี้คำว่า อิ […]
20/10/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
05/08/2023

บรรยายเรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียบูรณาการกับสื่อสังคมออนไลน์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(5 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
24/07/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
19/05/2023

การนำเสนอการพัฒนาระบบจัดเก็บหลักสูตรการศึกษา ของนักศึกษาฝึกงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 256 […]
03/05/2023

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

Present ประกอบการอบรม การต […]