เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวนโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.ธัญบุรี

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Security Policy ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง และรองรับกับมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้

ดูรายละเอียดประกาศทั้งหมดได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้


นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.2 MiB, 12 downloads)

มกราคม 10, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวนโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.ธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 6, 2017

ขอแสดงความยินดี กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 8, 2016

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More

โปรแกรม Tell Me More เป็นโ […]
กรกฎาคม 8, 2016

การใช้บริการ Wifi@RMUTT

การใช้งาน USER WIFI RMUTT […]