เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ 518/2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานัก

———————————————————-

ด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานัก แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 ราย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานภายในสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (4) มาตรา 34 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 ราย ตามคําแนะนําของผู้อํานวยการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งพร้อม ผู้อํานวยการ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานัก (490.2 KiB, 41 downloads)

เมษายน 28, 2020

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานัก

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
มกราคม 10, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวนโนบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.ธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 6, 2017

ขอแสดงความยินดี กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 8, 2016

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More

โปรแกรม Tell Me More เป็นโ […]