การดำเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ รูปแบบสื่อ Infographic และการประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567