SMART CLASSROOM

ประโยชน์ของ SMART CLASSROOM
1. เป็นการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา (Technology and Education)
2. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียน (Learning Paradigm Shift)
3. เพื่อจำแนกคัดกรองการใช้สื่อดิจิตอลระหว่างครูกับนักเรียน (Digital Divide between Educators and Student)
4. เป็นการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Classroom Technology)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายงานบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา โทร. 02 549 3074
call center ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 549 4004

จองห้องออนไลน์ : www.bookingroom.rmutt.ac.th

fanpage : www.facebook.com/RMUTT.Library

กุมภาพันธ์ 1, 2016

บริการห้อง SMART CLASSROOM

ประโยชน์ของ SMART CLASSROO […]
มกราคม 16, 2016

Catalog Sevcices ARIT@RMUTT

บริการของสำนักวิทยบริการแล […]