RMUTT

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
***************************

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อปฏิบัติงานอาคารสารสนเทศ (ICT)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำสถิติข้อมูลเพื่อรายงานผล
๕. มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี
๖. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
๗. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
๘. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๕. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ

วันเวลาสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)
ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และ ทาง www.arit.rmutt.ac.th
รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป (746.5 KiB, 16 downloads)
ธันวาคม 12, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ตุลาคม 1, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสถิติ Web stat + Web monitor จำนวน ๒ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 9, 2019

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุร […]