ONE TEXT

One Text

โครงการจัดทำตำรา และเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ ได้ผลิตตำราเพื่อนำมาใช้เป็นผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นการต่อยอด เพื่อผลิตตำราทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยฯ

Journal Research Article

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสนับสนุนการปรับปรุงบทความก่อนนำส่งเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนตีพิมพ์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการได้มีผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.training.rmutt.ac.th

 

มิถุนายน 12, 2018

โครงการจัดทำตำรา และเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

One Text โครงการจัดทำตำรา […]
มกราคม 16, 2016

Catalog Sevcices ARIT@RMUTT

บริการของสำนักวิทยบริการแล […]