Inforgraphic

24/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 2”

ด้วยสาขาวิชาการตลาด คณะบริ […]
23/09/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ “การออกแบบสื่อ Inforgraphic อย่างมืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ 23 กันยายน 2565

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]
16/09/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ “การออกแบบสื่อ Inforgraphic อย่างมืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ 16 กันยายน 2565

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]