ELSEVIER

19/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมรับฟังการแนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/04/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับสำนักพิมพ์ ELSEVIER เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/04/2023

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ตัวแทน มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง ระบบลายมือชื่อดิจิทอลภายใต้ Thai University Consortium

นายฤทธิชัย บ่อศีล และ นายพ […]