ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ตัวแทน มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง ระบบลายมือชื่อดิจิทอลภายใต้ Thai University Consortium