ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)