ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยฯ