ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx

ภาพบยรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ เป็นวิทยากร จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี