การประชุมติดตามหลักฐานการดำเนินงาน ISO27001 ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด