ประกาศร่างพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม Lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)