รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 1