ประกาศร่างพิจารณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๖o เครื่อง (สวส.) วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)