ขอแสดงความยินดีกับ นางพรสุภา บุญทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีมติอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ