ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (Information Center)

ระบบ e-Officeระบบ e-Office
ระบบ erpระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)
Survey RTSurvey RT
การใช้งานระบบ Backoffice แนวทางสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯการใช้งานระบบ Backoffice แนวทางสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

24/05/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back Office)

11/08/2021

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

13/07/2021

ประกาศช่องทางติดต่องานบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ช่วง Work From Home

คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือระบบ E-Office

NameSizeHits
คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง453.8 KiB149
คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง971.7 KiB752
คู่มือการจัดสร้างและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บริหาร537.6 KiB154
คู่มือการตั้งค่า Browser Google Chrome เพื่อใช้งานระบบ e-Office715.7 KiB2003
คู่มือการตั้งค่า Browser IE 10 และ Browser IE 11 สำหรับใช้ระบบ e-Office1.1 MiB81
คู่มือการติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ222.1 KiB883
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win7)1.1 MiB271
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win8, Win10)1.4 MiB175
คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone1.0 MiB78
คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet1.1 MiB96
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายเวียน1.6 MiB305
คู่มือตั้งค่าการแสดงความเห็นมาตรฐาน549.2 KiB81
คู่มือตั้งค่าการแสดงเอกสารหลังจัดแฟ้มส่วนบุคคลและแฟ้มผู้บริหาร1.2 MiB59
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการสำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ169.0 KiB51

เอกสารคู่มือระบบ ERP

NameSizeHits
คู่มือการ Run ไฟล์ Host345.5 KiB241
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012377.9 KiB190

เอกสารคู่มือระบบบุคลากร

NameSizeHits
คู่มือการติดตั้ง VN Application Client สำหรับ Microsoft Window 72.9 MiB86
คู่มือการติดตั้งVN Application Client สำหรับ Support Microsoft Window 10 , Version 2004796.8 KiB100
คู่มือการบันทึกตำแหน่งบริหาร1.1 MiB41
คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรหน่วยงาน537.2 KiB208
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรในส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและค้นหาบุคลากร448.1 KiB216
คู่มือฝึกอบรมระบบบุคลากร บันทึกการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการเรียกดูรายงานภาพรวม (Back Office)2.4 MiB122

เอกสารคู่มือระบบบริการนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา788.9 KiB319

เอกสารคู่มือระบบบ้านพัก

NameSizeHits
คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงินผ่านระบบบ้านพัก RMUTT652.8 KiB179
คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก-RMUTT374.7 KiB158

เกี่ยวกับฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง ( Information center ) จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี 2555 ต่อมาในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (Information Center) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กลุ่มงานบริการสารสนเทศได้รับมอบหมายภาระงาน ดังนี้
1. พัฒนาและดูแลระบบฐานช้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
2. ให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Information Center)
3. ดูแลและประสานงานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP), ระบบระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office), ระบบบริการการศึกษา
4. ดูแลประสานงานระบบจัดการหอพักสวัสดิการบุคลากร
5. Admin ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ผู้อนุมัติการโอนจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ และดูแลระบบ Krungsri Cashlink กำหนดเลข Suffix เพื่อใช้ในการสร้าง QR Code
6. Admin ดำเนินการเพิ่มเครดิตระบบ SMS
7. พัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
Library