ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 พ.ย. 2565