ข้อมูลการติดต่อในช่วงสถานการณ์ Covid-19

บริการของฝ่าย

1.วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ (Analysis and design software development)>>

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ในวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายใน ตามคำร้องขอหรือความต้องการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถแจ้งความต้องการโดยทำบันทึกข้อความชี้แจงรายละเอียดความต้องการของระบบและส่งมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

2.ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงรักษาโปรแกรม (Testing and maintenance Software)

3.สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Support)

4.ให้คำปรึกษาการจัดทำฐานข้อมูลกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ (Consulting)

5.ให้บริการ ถาม-ตอบ ประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายฯ (Problem solving)

>>อาทิ เช่น

 • ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   http://www.kpi.rmutt.ac.th/login.php
 • ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/
 • ระบบจองรถออนไลน์ http://www.cararit.rmutt.ac.th/
 • ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ http://regtraining.rmutt.ac.th/
 • ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  https://helpdesk.rmutt.ac.th/
 • ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา https://activity.rmutt.ac.th/
 • ระบบจัดการลำดับการให้บริการสำหรับนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   https://studentloan.rmutt.ac.th/
 • ระบบจัดการลำดับการให้บริการสำหรับนักศึกษา การยื่นผ่อนผันทหาร http://www.sdmilitary.rmutt.ac.th/
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  https://apply.rmutt.ac.th/
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
 • ระบบบริหารจัดการโครงการ https://pm.rmutt.ac.th/
 • ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  https://urms.rmutt.ac.th/
 • ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Bill payment)  http://www.payment.rmutt.ac.th/
 • ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19 https://covid19.rmutt.ac.th/
 • ระบบลงนามถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์  http://www.salute.rmutt.ac.th/
 • ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย https://welfare.rmutt.ac.th
 • ระบบ RMUTT UPSKIll https://upskill.rmutt.ac.th

 

คู่มือ RMUTT Privilege

NameSizeHits
คู่มือการผูกบัญชีผู้ดูแลร้านค้ากับ RMUTT Privilege Card741.3 KiB78
คู่มือการใช้งาน LINE OA 6.0 MiB1341

คู่มือ RMUTT  Up Skill

NameSizeHits
คู่มือการใช้งาน RMUTT Up Skill สำหรับผู้ใช้งาน (User)3.9 MiB92

ข้อมูลการติดต่อ

Outlook ฝ่าย ใช้คำค้น  สวส-Software       อีเมลล์ arit_Software@exchange.rmutt.ac.th

โทรศัพท์ 02-5493084

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110