DIGITAL SERVICE

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย
รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัยฯ