รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2