ภาพกิจกรรม

15/03/2024

ติวเข้มโครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MOS OLYMPIC Thailand Competition และ Thailand Design Creator Competition 2024

15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กำลังใจนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย MOS-TDCC

13/03/2024

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567

08/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)

03/03/2024

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมและประเมินความรู้ IC3 Digital Literacy Certificate มทร.ธัญบุรี

01/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

29/02/2024

แนะนำการลงทะเบียนร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ MOS Olympic Thailand Competition Thailand Design Creator Competition 2024

28/02/2024

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด

27/02/2024

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

27/02/2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำงบประมาณ 2566

21/02/2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย

20/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม kickoff ระบบ ISO ปี 2567 กับทางทีมที่ปรึกษา

19/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

15/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2024

14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

14/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักงานอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567

09/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย LEAN / KAIZEN

08/02/2024

กิจกรรมการแสดงดนตรีสด และการร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ครั้งที่ 2 “RIM NAM MUSIC Fest. Season#2”

08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

08/02/2024

ต้อนรับคณะครูในกิจกรรมค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

07/02/2024

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อบรมการใช้งานระบบการบันทึกผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ สมาคม PDPA Thailand

05/02/2024

นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด และ นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ Cashlink

05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี การประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

29/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการนำเสนอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันภัยไซเบอร์

26/01/2024

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล