รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประธานการประชุมหารือแนวทางในการบริหารการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป