ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานการประชุมหารือฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล