ภาพกิจกรรม

02/05/2024

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1)

02/05/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ณ กองบัญชาการกองทัพบก 1-2 พฤษภาคม 2567

30/04/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร

30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

25/04/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

25/04/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2567

24/04/2024

สวส. ส่งเสริมและผลักดันนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการเงิน กิจกรรมการบรรยาย “การบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต”

23/04/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

11/04/2024

งาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

09/04/2024

สวส. มทร.ธัญบุรี ส่งเสริมพื้นที่การกิจกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิด ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม

03/04/2024

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

28/03/2024

การคัดเลือกตัวแทน มทร.ธัญบุรี แข่งขัน The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

26/03/2024

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไปแข่งเวทีโลกที่สหรัฐอเมริกาในโปรแกรม MOS WC และ ACP WC

21/03/2024

การประชุมรายงานผลการ VA Scan และประเมินความเสี่ยงของระบบ ISO ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

19/03/2024

การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรม ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล

18/03/2024

การประชุมหารือการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น และศูนย์นวัตกรรมและความรู้

18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

17/03/2024

บรรยากาศตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย “Thailand Design Creator Competition 2024”

15/03/2024

ติวเข้มโครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MOS OLYMPIC Thailand Competition และ Thailand Design Creator Competition 2024

15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กำลังใจนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย MOS-TDCC

13/03/2024

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567

08/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)

03/03/2024

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมและประเมินความรู้ IC3 Digital Literacy Certificate มทร.ธัญบุรี

01/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

29/02/2024

แนะนำการลงทะเบียนร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ MOS Olympic Thailand Competition Thailand Design Creator Competition 2024

28/02/2024

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด

27/02/2024

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567