การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรม ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล