สวส. ส่งเสริมและผลักดันนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการเงิน กิจกรรมการบรรยาย “การบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต”