โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร