ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn