ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมของฝ่ายฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ