รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมสรุปแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2567