แสดงความยินดี

13/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/08/2023

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนา […]
25/08/2023

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
25/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงความยินดีกับ นายสันต์ชัย ขานสันเทียะ และ นางสาวพัชรา คงเหมาะ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
25/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
24/08/2023

แสดงความยินดี นายพีระพงษ์ ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กับกิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/08/2023

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]