เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

***************************

ตามประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานอาคารสารสนเทศ (ICT) นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แก่

นางสาวณฐิกา ขัติวงษ์ ลำดับที่ 1
นางสาวรัชฎาภรณ์ ปรีชากิจ สำรองลำดับที่ 1

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าทื่บริหารงานทั่วไป (121.0 KiB, 37 downloads)
ธันวาคม 25, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ตุลาคม 25, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ […]