เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

***************************

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ความรู้และนวัตกรรม (RMUTT Innovation Knowledge Center) ณ อาคารศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (DD Mall) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น
๔. มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์โสตฯ การใช้ห้องประชุมสัมมนา
๕. มีความสามรถในการจัดทำออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มีความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์
๖. มีความรู้ความสามารถ เขียนแผน เขียนโครงการและดำเนินการในการจัดฝึกอบรมได้
๗. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
๘. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
๙. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๕. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ
วันเวลาสอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)
ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และทาง www.arit.rmutt.ac.th
รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-DD-Mall (749.3 KiB, 36 downloads)
ตุลาคม 30, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ความรู้และนวัตกรรม (RMUTT Innovation Knowledge Center)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ธันวาคม 25, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ตุลาคม 25, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ […]