สวส

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๓๑๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน๓๑๑รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หนังสือ จำนวน ๓๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๘๘๖.๔๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน๓๑๑รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50.8 KiB, 3 downloads)

กุมภาพันธ์ 22, 2021

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน๓๑๑รายการ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 4, 2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ  

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
มกราคม 13, 2021

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ธันวาคม 15, 2020

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ปี)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ […]