รองศาสตราจารย์

25/08/2023

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนา […]
25/08/2023

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
25/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงความยินดีกับ นายสันต์ชัย ขานสันเทียะ และ นางสาวพัชรา คงเหมาะ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
25/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
19/08/2023

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยก […]