รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี