รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงความยินดีกับ นายสันต์ชัย ขานสันเทียะ และ นางสาวพัชรา คงเหมาะ