พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่