การประชุมรับฟังผลการตรวจสอบด้านแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และการควบคุมพัสดุ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ