แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่