ประกาศร่างพิจารณ์

07/06/2023

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/02/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการเฉพาะทาง จำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม Lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูง จำนวน ๕๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
09/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๖o เครื่อง (สวส.) วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
03/01/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานกราฟฟิกทั่วไป จำนวน ๔o เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
23/12/2022

ประกาศร่างพิจารณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานกราฟฟิกทั่วไป จำนวน ๔o เครื่อง (สวส.) วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/11/2022

ประกาศร่างพิจารณ์ ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการบริการจำนวน 1 ชุด วงเงิน ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]