ประกาศรายชื่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ตามที่ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร I-Work นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา Part time เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขอให้นักศึกษามาปฏิบัติงานตามวันเวลาในเอกสารแนบ ตามที่นักศึกษาแจ้ง วัน เวลา ที่สามารถมาปฏิบัติงานได้ โดยเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานแต่ละช่วงดังนี้

ช่วงเช้า

เวลา 08.30 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย 

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ ชั้น 1 อาคาร ICT  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงาน Part time 

1. นางสาวพรรษมน ภู่ชยันตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวกัญญาณัฐ สุขโข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวณิชานันท์ โชคสิริจินดารัตน วิศวกรรมศาสตร์
4. นายนิพิฐพนธ์ เกียรติธนาญาณี วิศวกรรมศาสตร์
5. นายณฐพล ชำนาญนาค เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สิงหาคม 3, 2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]
ตุลาคม 25, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 28, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ […]