ประกาศรายชื่อ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

หัวข้อการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

หมายเหตุ

1.     ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

1.1   ระเบียบงานสารบรรณ

1.2   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2.    ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 งานเลขานุการ

2.2 งานบริการวิชาการ

2.3 การจัดทำข้อมูลและบัญชีครุภัณฑ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2562

เวลา และสถานที่สอบ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. สอบข้อเขียน

 

 

 

 

2. สอบปฏิบัติ

 

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทาง www.arit.rmutt.ac.th และ www.job.rmutt.ac.th
ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตนในวันเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาการประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบ
4.3. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบโดยเคร่งครัด
4.4. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 15 นาที อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ แต่ถ้าผ่านไปแล้ว 30 นาที แจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.5. เขียนชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่สมัคร และเลขประจำตัวที่สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
4.6. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบ
4.7. จะออกนอกห้องสอบได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 20 นาทีนับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนละก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการสอบ
4.8. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบให้หยุดทำข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบอนุญาตแล้ว
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณางดการให้คะแนนได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้
ฉ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทาง www.arit.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (145.1 KiB, 55 downloads)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ

1 621701 นางสาวสุภาพร   สุนทรเพราะ สอบข้อเขียน และปฏิบัติ
2 621702 นางสาวพัฒน์รพี   กมลานนท์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562
3 621703 นางสาวกันธิชา   นพรัตน์ –      สอบข้อเขียน เวลา 09.00-11.00 น.  ณ ห้อง อบรม 3 อาคารฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

–      สอบปฏิบัติ  เวลา 13.00-15.00        ณ ห้องอบรม 3 อาคารฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

4 621704 นางสาวปวีณา   จรัญเต๋
5 621705 นางสาวปารวี   ศิริยามัน
6 621706 นางสาวมลวิภา   มูลสารี
7 621707 นางสาววีรภรณ์   เทียมผล
8 621710 นางสาวปิยะนันท์   ตันจ้อย
9 621711 นางสาวพิจิตรา   สุวรรณพานิช
10 621712 นางสาวกนกพร   วิเชียรรักษ์
11 621713 นางสาวสุลาวัลย์   คล้ายคลี่
12 621714 นางสาวปัทมาพร   แก้วสุกใส
13 621716

 

นางสาวอรอุมา   ตันติสุริยานนท์

 

ตุลาคม 25, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 28, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ […]