บริการวิชาการ

10/11/2023

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบร […]
10/10/2023

การประชุมการให้บริการฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2567

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
08/10/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
03/10/2023

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
29/09/2023

ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มทร. ธัญบุรี ครั้งที่ 3 / 2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
10/02/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
09/02/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด 11 สาขา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
15/12/2022

RMUTT Digital Training Center ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการด้าน ICT ให้กับบุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก 

RMUTT Digital Training Cen […]