ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มทร. ธัญบุรี ครั้งที่ 3 / 2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566