จ้างเหมาพัฒนาสื่อ

13/08/2020

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ระบบ

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมั […]
10/08/2020

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ระบบ

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมั […]
10/08/2020

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ระบบ

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมั […]
06/08/2020

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ระบบ

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมั […]
24/07/2020

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ระบบ

จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมั […]