จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ระบบ