จ้างเหมาพัฒนาสื่อ ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ระบบ