โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

10/11/2023

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบร […]
08/10/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
04/09/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) อบรม MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
11/06/2023

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]