เช่าระบบบริการ SMS Marketing จำนวน ๑๓๓๕๑๑ ข้อความ จำนวน ๑ งาน